Tuesday, September 8, 2009

हा अफजल असाच मेला हे त्रिकालाबाधित सत्य कुणीही नाकारू शकत नाही। आणि हे अफजल आसेच मारायला हवे । आणि मरायलाच हवे , आता बारी अफजल गुरुची आहे..............
पेटू दया रणसंग्राम............................
हल्ला बोल.......

No comments: